STUVERS Q&A

VRAGEN & ANTWOORDEN OVER DUURZAAMHEID ANNO 2020

Green Office Gent, denktank Transitie UGent & het Centrum voor Duurzame ontwikkeling polsten bij de kandidaat studentenvertegenwoordigers voor de Raad van Bestuur en de SORA van de UGent naar hun duurzaamheidsvisie.

Onze vragen


1. In welke mate en op welke wijze wensen jullie duurzaamheid sterker te verankeren in de bedrijfsvoering van de UGent (gaande van mobiliteit en voeding over portefeuillebeheer en investeringsbeleid tot afvalbeleid, gelijkekansenbeleid en langetermijn visie)?


2. In welke mate en op welke wijze wensen jullie duurzaamheid sterker te verankeren in het UGent-onderwijs & onderzoek?


3. Welke acties en concrete realisaties zouden jullie aan de UGent gerealiseerd willen zien binnen een tweetal jaar?

VRAGEN & ANTWOORDEN OVER DUURZAAMHEID ANNO 2020

STUVERS Q&A

 

Nathan Steyaert & Jeffrey De Rycke (kand. RvB)
 

Het staat buiten kijf dat duurzaamheid essentieel is in de maatschappij van vandaag, en dat universiteiten een vooraanstaande rol spelen in het onderzoek, het onderwijzen en het informeren. Wat we zeker kunnen zeggen is dat de UGent op het juiste pad zit. We durven zeggen dat bij de beslissingen waar wij van op de hoogte zijn duurzaamheid telkens in het achterhoofd zat. Wij staan achter dit ideaal en willen dat ook in het achterhoofd blijven houden.

 

In onze eigen projecten hebben we dit telkens ook gedaan. Voor het inrichten van de lounge in S5 zijn we op zoek gegaan naar tweedehandsmeubelen. Ook hebben we daar op aanraden van Hava Verbessem een ruilboekenkast opgesteld, zodat mensen daar hun oude gelezen boeken kwijt kunnen en ook nieuwe boeken kunnen ontdekken. In de faculteitsraad van de wetenschappen hebben we ook meegeholpen aan de ontharding van Campus Sterre. Deze ontharding is natuurlijk niet alleen belangrijk in een ecologisch kader voor het tegengaan van het hitte-eiland effect, het is ook gewoon belangrijk in een kader waarbij het welzijn van studenten en personeel centraal staat. 

 

Deze acties, samen met de al bekende en succesvolle moestuin op Campus Sterre, is het toonbeeld van hoe de wetenschapscampus een pionier is op duurzaam en ecologisch vlak. Iets wat we vanuit onze ervaringen op facultair niveau zeker willen doortrekken naar centraal niveau.

 

Binnen het onderwijs zit het vrij goed. Richtingen waarbij het essentieel is hebben vakken rond duurzaamheid, en voor zij die willen is er nog een universiteitsbreed keuzevak (Duurzaamheidsdenken), waar we toch al positieve dingen over hebben gehoord. Voor ons ligt zo’n universiteitsbreed keuzevak natuurlijk helemaal in de lijn van het principe van vrijheid waar mogelijk.

 

Persoonlijk hebben we het vak (nog) niet gedaan, maar we hebben wel wat andere keuzevakken rond duurzaamheid gevolgd zoals “milieubeheer” en “duurzame energietechnieken”.

 

Toch denken we dat er nog plekken zijn waar verbetering echt mogelijk is. Transport van studenten en professoren mag duurzamer dan het nu is. Proffen die veel te vaak over en weer vliegen naar Korea, het vliegtuig nemen naar Groningen,... zo’n zaken mogen echt wel tot het verleden behoren. Concreet willen we dat de UGent dit actief begint tegen te gaan.

 

We zijn natuurlijk ook bereid om mee te werken met the Green Office en studentenverenigingen als D’URGENT om projecten als de ontharding van campussen te ondersteunen. Het spreekt voor zich dat duurzaamheid een taak is voor ons allemaal, en dat we hier niet solo te werk moeten gaan.


 

Said Mabrouk & Kâni Ünal (kand. RvB)


Onze punten rondom duurzaamheid:
 

 • UGent moet ook afstappen van zowel hun directe als indirecte investeringen in fossiele brandstoffen en overstappen naar energie uit hernieuwbare energiebronnen.
   

 • Minder voedselverspilling in de restoasen meer vegetarisch aanbod in resto’s ook moet er een nieuw Sint-Jansvest geopend worden
   

 • Meer faciliteiten op afgelegen campussen (Zwijnaarde of Merelbeke) bv. in Zwijnaarde cafetaria omvormen tot resto.
   

 • “Day in the life of a …” voor iedere richting. Het bevragen van mensen uit verschillende studierichtingen om een beter inzicht te krijgen in het leven van verschillende studenten (waaronder ook minderheidsgroepen dus bv. Vrouwen voor burgerlijk ingenieur om deze zo aan te trekken tot deze richting).
   

 • Bezoek aan middelbare scholen om studenten te motiveren om verder te studeren en om de verschillende keuzetrajecten toe te lichten.
   

 • Organisatie van huiswerkbegeleiding waarbij assistenten helpen bij het oplossen van oefeningen en het verwerven van inzicht, om zo de overstap naar de universiteit gemakkelijker te maken en de slaagkansen te verhogen. 
   

 • UGent challenges: acties voor en door studenten gericht op duurzaamheid. Studenten maken een video over het thema ‘duurzaamheid’, de creatiefste video wint.
   

 • Home challenges: de homes uitdagen om waterverspilling tegen te gaan. De homes concurreren voor de laagste waterrekening en de winnende home krijgt een gratis ontbijt. Ook een gelijkaardige wedstrijd voor elektriciteit enz.


 

Sara Helsen & Pauline Vertongen (kand. RvB)

1. In welke mate en op welke wijze wensen jullie duurzaamheid sterker te verankeren in de bedrijfsvoering van de UGent (gaande van mobiliteit en voeding over portefeuillebeheer en investeringsbeleid tot afvalbeleid, gelijkekansenbeleid en langetermijn visie)?


We vinden dat de UGent best goed bezig is op vlak van duurzaamheid, maar duurzaamheid lijkt ons een manier van denken en doen. Je bent er nooit klaar mee. We clusteren onze ideeën wat per thema:
 

De resto’s
 

 • Een naar behoren vegetarisch en liefst ook veganistisch aanbod in de resto’s

 • Resto Sint-Jansvest sluit. We hopen dat hiermee het “omgekeerde-resto concept” niet verloren gaat.

 • We willen een manier vinden om de overschotten van de resto’s te recupereren. lijkt alvast een optie. Wij willen mee zoeken naar een oplossing die voor iedereen haalbaar is.

 • Ook Resto Kantienberg sluit. Aangezien daar best wel wat verliezen gedraaid worden en er veel overschotten zijn, lijkt ons dat geen slecht idee. Er bestaan al heel wat ideeën vanuit verschillende hoeken voor een nieuwe invulling. Wij willen die ideeën verzamelen, kijken wat mogelijk is, en Resto Kantienberg een zo goed mogelijke tweede bestemming geven.


De homes


We zijn beide “homebewoners” en dragen de homes dan ook nauw aan ons hart.
 

 • De Swap Shop bestaat ondertussen twee jaar en heeft volop impact. Sara was erbij bij de eerste stappen van de Swap Shop en sinds is het volop deel van haar studententijd. We willen er mee blijven op inzetten dat dit project niet verloren gaat, door te ondersteunen waar mogelijk en samen oplossingen te zoeken voor problemen.

 • De homes worden verbouwd en er worden nieuwe bijgezet. Wij willen er mee op toezien dat duurzaamheid voldoende overwogen wordt, en zo goed mogelijk geïntegreerd wordt. Duurzaamheid in de zin van water-, en energiegebruik, groen … Ook wat betreft andere bouwprojecten, willen we mee bekijken hoe groen geïntegreerd kan worden. Groene plekjes produceren immers zuurstof, slaan CO2 op, verminderen het hitte-eiland effect van steden, en zijn ook mentaal voordelig.

 • Ook willen we ervoor pleiten dat het duurzaamheidskantoor/afdeling milieu vertegenwoordigd is in o.a. de Sociale Raad om bepaalde perspectieven of afwegingen voldoende aan te brengen.


Biodiversiteit
 

 • Vanuit Transitie UGent is een heus biodiversiteitsplan opgemaakt, wat ondertussen door het Bestuurscollege is goedgekeurd. Wij willen mee bijdragen aan de uitvoering ervan.


Efficiënt ruimtegebruik
 

 • We begrijpen dat de bezetting en benutting van infrastructuur best zo efficiënt mogelijk gebeurt en dan lijkt centrale sturing een oplossing (wat waarschijnlijk vanaf volgend jaar in voege zal treden). Toch willen we niet uit het oog verliezen dat studenten vaak nood hebben aan een campus waar ze zich thuis voelen. Bovendien zijn bepaalde vakgroepen zodanig op elkaar ingestemd dat een centrale roostering dat moeilijk kan evenaren, lijkt ons.


Evenementen/Sociaal
 

 • Herbruikbare bekers op grote evenementen zal weldra verplicht zijn en wij willen zo goed mogelijk luisteren naar moeilijkheden en mee zoeken naar oplossingen.

 • Op een aantal faculteiten bestaan er reeds buddy programma’s. Wij willen leren wat lukt en wat moeilijk is, mee zoeken naar oplossingen, en andere faculteiten aanmoedigen om ook zulke systemen op te zetten.

 • Er zijn nog heel wat plekken zoals in de Sint-Pietersnieuwstraat waar niet voldoende fietsenstallingen beschikbaar zijn. Wij willen er mee voor zorgen dat elke UGent-fietser zijn fiets kan stallen dicht genoeg bij zijn/haar bestemming.


Afval
 

 • Het afvalbeleid lijkt simpel in theorie: voorkomen > hergebruik > recyclage > ..., maar in de praktijk is dit niet evident. Wij willen meezoeken wat de knelpunten zijn en hoe die verbeterd kunnen worden.


Faculteiten
 

 • Een duurzaamheidspersoon in elke vakgroep/faculteit/dienst waarvan het werk echt erkend is, dat lijkt ons bijzonder waardevol. Nu doen mensen dat over het algemeen vrijwillig en nemen ze dat engagement bovenop hun reeds bestaande takenpakket. We danken heel erg de mensen die dat doen en we vinden dat dit werk opgenomen moet worden als deel van hun takenpakket zodat dit duurzaamheidswerk erkend wordt.


Communicatie
 

 • Wij willen er mee voor zorgen dat elke UGent-student weet wat er gaande is aan onze universiteit en hoe je kan bijdragen. Hiervoor hebben we het idee om een UFORA-platform in te richten waar elke student beheerder van is. We weten niet in welke mate dat mogelijk is en evenmin in welke mate het zal bijdragen aan de communicatie, maar we willen het alleszins eens voorstellen aan onze eventuele mede-StuVers en andere stakeholders.
   

2. In welke mate en op welke wijze wensen jullie duurzaamheid sterker te verankeren in het UGent-onderwijs & onderzoek?
 

Er zijn volgens ons al heel wat goede dingen aan de gang. Ik denk dan maar aan vakken zoals Duurzaamheidsdenken, de interdisciplinaire Stadsacademie en de Living Lab op campus De Sterre. Ook hebben zes opleidingen reeds een leerlijn duurzaamheid in hun curriculum opgenomen. Duurzaamheid is bovendien recent gekozen tot één van de 6 universiteitsbrede beleidskeuzes waarmee de UGent onder andere aangeeft dat ze duurzame ontwikkeling explicieter wil integreren in het studieaanbod. Wij zijn fan en zijn alvast benieuwd naar hun ideeën hieromtrent. Hieronder vatten we onze ideeën rond onderwijs en onderzoek wat samen.
 

 • Er zijn heel wat initiatieven en platformen waar de standaard student geen weet van heeft. Het duurzaamheidskantoor is nog redelijk bekend, maar voor transitie UGent en onderzoeksplatformen zoals het en moet je precies al de juiste mensen kennen om daarmee in aanraking te komen. Wij willen dat iedereen hier weet van heeft, door volop te communiceren. Ook zijn we grote voorstander van een centraal platform waar alle lopende UGent wetenschappelijk onderzoek en aanvragen tot onderzoek makkelijk te vinden zijn.

 • Wij willen meewerken aan een platform waarop het verkopen, kopen, en huren van handboeken makkelijker gemaakt wordt.

 • Uit de bevraging van de GSR rond mentaal welzijn vorig jaar bleek dat veel studenten veel stress ervaren van hun opleiding. De werklast blijkt een groot probleem. Wij zijn fan van activerend leren, maar het mag de werklast niet nog verder verhogen. Alles wat tijd vraagt, moet ingepland worden in het lessenrooster.

 • Wij willen mee pleiten voor video-conferencing. We begrijpen dat dit absoluut niet hetzelfde is als naar een conferentie gaan, maar we vinden dat de kosten en baten voldoende moeten afgewogen worden. We willen dat er bewust gevlogen wordt, in plaats van dat het een vanzelfsprekendheid is.

 

3. Welke acties en concrete realisaties zouden jullie aan de UGent gerealiseerd willen zien binnen een tweetal jaar?
 

 • Een platform voor het kopen, verkopen en huren van 2de hands boeken

 • Dat alle proffen hun cursus ook digitaal aanbieden

 • Bachelorproeven en masterproeven niet meer noodzakelijk op papier

 • Een systeem om voedseloverschotten van de resto’s te recupereren

 • Op elke faculteit plaats voor rust of een middagdutje

Selènè Spruytte & MaryBeth Defrance (kand. RvB)

Zoals bijna elke jongere zien we het belang in van duurzaamheid.  Het is dan ook een onmisbaar aspect in elke beslissing die we vandaag nemen, die betrekking heeft tot de toekomst. Daarom vinden wij het belangrijk dat de leiders van morgen, onze studenten, vanuit hun opleiding (om het even dewelke) de tools meekrijgen om duurzaamheid mee te nemen in hun beslissingen. Jammer genoeg kunnen we dit niet in de meeste opleidingen terugvinden. Wij vinden het totaal ongepast dat er wordt gezegd dat studenten duurzaamheid kunnen krijgen in hun opleiding als ze daarvoor kiezen in hun universiteitsbreed keuzevak. Daarom pleiten wij dat duurzaamheid in elk vak, in de mate van het mogelijke, vertegenwoordigd wordt en er gekeken wordt naar een duurzaamheidsvak specifiek gemaakt voor die opleiding. Aangezien duurzaamheid niet alleen draait over milieu, maar ook ethiek, gelijkheid en innovatie is er in elke opleiding een aspect van duurzaamheid dat aanwezig moet en kan zijn.
 

Met de duurzaamheidsenquête van FRiS hebben we hier al een stap gezet, dit door een analyse te maken met de studenten over de vertegenwoordiging van duurzaamheid in onze opleidingen. De Gentse Studentenraad is hier dan ook verder aan het kijken om deze uit te voeren over heel de universiteit. Wij kijken daarom uit naar het resultaat van die enquête en zullen meewerken aan de acties die blijken nodig te zijn uit die enquête.

Als het gaat over het algemene beleid aan de universiteit zijn wij van mening dat het niet onze taak is als studenten in de Raad van Bestuur om met wilde plannen toe te stormen over hoe de universiteit te revolutioneren tijdens de komende 2 jaar op het gebied van duurzaamheid. Nee, wij vinden dat een beleid aan een grote instelling niet gecreëerd moet worden door een koppel studenten, maar eerder door een groep van geëngageerde mensen met kennis van zaken. Deze groep bestaat reeds aan onze universiteit, namelijk de Green Office.
 

Dit is ook de reden waarom wij van duurzaamheid geen specifiek punt hebben gemaakt in onze campagne voor de Raad van Bestuur. Er zijn reeds genoeg organisaties die hun best doen om onze universiteit naar de toekomst te brengen op het gebied van duurzaamheid en het zou arrogant wijn van ons om te zeggen dat we het beter kunnen of met die mensen hun inspanningen te gaan pronken. Daarom is onze belofte op het gebied van duurzaamheid simpel:

Wij gaan ons best doen om duurzaamheid dieper in te weven met onze universiteit, dit door maatregelen die onze universiteit hierin vooruit helpt te ondersteunen en verdedigen, zolang zij geen echt nefaste gevolgen zullen hebben voor onze studenten.


 

Jorn Van Polfliet & Maarten Buytaert (kand. RvB)

Je zal merken dat wij persoonlijk binnen ons programma niet expliciet op duurzaamheid inzetten. We focussen ons graag op enkele punten waarvan wij denken dat we ze kunnen verwezenlijken binnen de mogelijkheden van de UGent en binnen de termijn van 2 jaar. Wij willen dan ook volop inzetten op de universiteit van de toekomst op vlak van digitalisering, gebruiksvriendelijke platformen en professionalisering. Verder staat ook studentenengagement en mentaal welzijn centraal.

 

We willen zeker vermelden dat duurzaamheid ook in die universiteit van de toekomst zit. Wij wensen de digitalisering door te trekken op een duurzame manier. Hierbij willen we dan ook bv. rekening houden met hardware die een tweede leven moet vinden als deze niet meer in het toekomstverhaal van de UGent past. Ook willen we in de transitie naar de universiteit van de toekomst rekening houden met duurzaamheid. In deze tijden geen rekening houden met dit aspect, zou een grote stap achteruit zijn. Dat is niet onze definitie van een universiteit van de toekomst, eerder een universiteit zonder toekomst. We willen dus zeker de lijn doortrekken. Dit is vooral belangrijk als we effectief de kans krijgen om studenten te vertegenwoordigen. Er zullen de komende twee jaar veel belangrijke beslissingen ook op tafel komen. In al deze dossiers zullen wij als studentenvertegenwoordigers zeker op tafel kloppen, hierin zullen wij de duurzaamheidsvisie verdedigen.

 

Wel beseffen wij dat we beiden hiervoor niet de perfecte achtergrondkennis hebben en al zeker niet de expertise. We willen dan ook weer werken vanuit studenten, vanuit jullie! Daarom willen wij zeker initiatieven zoals The Green Office heel hard ondersteunen en verdedigen, en zouden wij graag jullie input gebruiken in het vertegenwoordigen. Jullie zijn een bron van innovatie, mooie projecten en baanbrekende ideeën. Wij ijveren voor een universiteit van de toekomst, en die kan enkel opgebouwd worden voor en door studenten. Daarom willen wij ten volle jullie project ondersteunen, jullie input gebruiken in de Raad van Bestuur en jullie ideeën zowel in Sociale Raad als in de Raad van Bestuur aanbrengen.
 

Maarten Vangeneugden &  Jonathan Driessen (kand. RvB)

1. ​​In welke mate en op welke wijze wensen jullie duurzaamheid sterker te verankeren in de bedrijfsvoering van de UGent?

We willen dat de UGent voor al haar toekomstige verbouwingen ervoor zorgt dat de gebouwen  energieneutraal zijn, en moest dit niet haalbaar zijn, minstens bijna-energieneutraal.

De UGent mag ook nooit meer investeren in projecten en aandelen haaks staan op duurzaamheid. We denken dan in de eerste plaats aan fossiele brandstoffen, maar ook bv. de tabaksindustrie. De vrijgekomen fondsen moeten dan gaan naar het investeren in groene projecten, zoals offshore-windparken voor de Belgische kust. Op de lange termijn kan de UGent hier veel meer economisch profijt uit halen.

2. In welke mate en op welke wijze wensen jullie duurzaamheid sterker te verankeren in het UGent-onderwijs & onderzoek?

Opleidingen die weinig tot geen insteek hebben in de natuurwetenschappen (bv. psychologie, rechten, ...) zouden een vak moeten krijgen van 3 á 6 studiepunten, waarin de studenten gewezen worden op de feiten achter de klimaatramp, en hoe zij binnen het kader van hun opleiding hier mee aan kunnen werken in hun latere leven. In ondergeschikte vorm zou dit toch zeker een keuzevak moeten worden.

We willen ook graag dat de UGent onderzoek doet naar kernenergie uit thorium. Dit is ons ingegeven door een artikel van drie professoren van de KU Leuven. (https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/02/03/thorium-de-oplossing-voor-het-energie-en-klimaatvraagstuk/). De technologie is veelbelovend en zou een grote hulp vormen in het bestrijden van deze crisis, en de UGent is uniek geplaatst om daar het voortouw in te nemen.

3. Welke acties en concrete realisaties zou jij aan de UGent gerealiseerd willen zien binnen een tweetal jaar?
 

 • Personeel dat dicht bij de UGent woont, mag niet meer automatisch een parkeerkaart krijgen, om openbaar vervoer en fiets bij het personeel verder aan te moedigen.

 • Reductie tot maximum 60% voor het gebruik van aardgas voor gebouwverwarming (en natuurlijk dit compenseren met groene energie, restwarmte, ...).

 • Verbranden van houtsnippers niet meer beschouwen als groene energie (dit is namelijk greenwashing).

 • Een stafkaart opstellen dat vertelt op welke daken van het gebouwenpatrimonium nog zonnepanelen bijgeplaatst kunnen worden, want zonne-energie maakt nog bijlange niet genoeg deel uit van de energiemix aan de unief.

Eva Van Reeth & Sandra Vandevelde (kand. RvB)

1. In welke mate en op welke wijze wensen jullie duurzaamheid sterker te verankeren in de bedrijfsvoering van de UGent (gaande van mobiliteit en voeding over portefeuillebeheer en investeringsbeleid tot afvalbeleid, gelijkekansenbeleid en langetermijn visie)?

 

Ik vind het zeer belangrijk dat er zo veel mogelijk groen blijft en zo weinig mogelijk verharding komt bij bouwprojecten. De veggie opties kunnen beter. Hierbij zou meer naar studenten geluisterd moeten worden en er moet een soort van feedback zijn. Zo worden de veggie opties aantrekkelijker. Het is belangrijk te focussen op een brede basiszorg zodat er weinig uitzonderingen moeten gemaakt worden. Zo moet een gebouw bijvoorbeeld al vanaf het begin toegankelijk voor iedereen worden gemaakt, in plaats van achteraf (dure) speciale voorzieningen te moeten bouwen voor mensen met een (fysieke) beperking, zoals liften. Dit principe kan voor veel zaken toegepast worden. Het is belangrijk de universiteit en het onderwijs toegankelijk te maken voor àlle leerlingen zodat er zo weinig mogelijk uitzonderingen zijn. Zo krijgt iedereen gelijke kansen aan de universiteit.

2. In welke mate en op welke wijze wensen jullie duurzaamheid sterker te verankeren in het UGent-onderwijs & onderzoek?

Aangezien ik biochemie en biotechnologie studeer, merk ik hoeveel er wordt weggegooid in laboratoria. Ik vind dat er meer moet gefocust worden op het gebruik van recycleerbare materialen of materialen van gerecycleerd plastiek.

3. Welke acties en concrete realisaties zouden jullie aan de UGent gerealiseerd willen zien binnen een tweetal jaar?

Ik zou graag de wegwerpbekers van de soep en koffie zien verdwijnen. Hierbij kan gewerkt worden met een soort leeggoed systeem. Studenten betalen een beker en bij het terugbrengen krijgen ze het geld terug. Dit is makkelijk toepasbaar aangezien vanaf volgend jaar enkel nog met e-purse zal gewerkt worden. Eventueel kan er steeds een klein bedrag bij gerekend worden voor de onkosten van de afwas. Dit zal studenten eveneens stimuleren hun eigen beker mee te nemen.

Ik ben zelf geen expert op het vlak van duurzaamheid. Ik ben wel bereid mee te luisteren naar wat jullie de grootste problemen vinden op het moment en hiervoor mee oplossingen te zoeken. Vaak is het beter een paar goede ideeën goed uit de voeren, in plaats van tien verschillende ideeën tegelijk te willen doen. Duurzaamheid is namelijk een zeer belangrijk thema en hier moet veel aandacht naar gaan.

Joeri Van Meerssche & Bryan Bogaert (kand. RvB)

1. In welke mate en op welke wijze wensen jullie duurzaamheid sterker te verankeren in de bedrijfsvoering van de UGent (gaande van mobiliteit en voeding over portefeuillebeheer en investeringsbeleid tot afvalbeleid, gelijkekansenbeleid en langetermijn visie)?


Meer samenwerking tussen bedrijven en de UGent. Velen starten aan hun opleiding met een vaag idee welke functies ze later kunnen betreden of hoe de werkomgeving er uit kan zien. Om de familiariteit tussen student en privésector te verhogen is er nood aan transparantie tussen de betrokken partijen. Dit kan via (anonieme) informatie van de afgestudeerden en de posities die ze daarna verkrijgen. Op deze manier is de kans op een juiste studiekeuze groter waardoor men sneller op de arbeidsmarkt of onderzoek terechtkomt.
 

2. In welke mate en op welke wijze wensen jullie duurzaamheid sterker te verankeren in het UGent-onderwijs & onderzoek?


Onder duurzaamheid valt ook veiligheid want accidenten zijn nadelig voor de persoon in kwestie en kosten ook tijd en geld. Om de veiligheid te verbeteren, moet de werkomgeving optimaal zijn. Toegepast op onderzoek betekent dit betere laboratoria en apparatuur. Sommige labo’s hebben geen renovatie meer gezien sinds lange tijd. Hier dient budget voor vrijgemaakt te worden. Op deze manier wordt er meer efficiënt gewerkt.

 

3. Welke acties en concrete realisaties zouden jullie aan de UGent gerealiseerd willen zien binnen een tweetal jaar?


Vorig jaar hebben 2 vrienden en ik een microplastic/vezel filter gemaakt. Dit was in het kader van Ondernemen in de Chemie, een vak met duurzaamheid als focus. Daar werd het duidelijk hoe weinig mensen op de hoogte zijn van deze problematiek. De filter was bedoeld om aan de wateruitlaat van wasmachines te hangen aangezien deze de hoofdbron zijn van microplastics in ons drinken en eten. Deze zijn nadelig voor de gezondheid en de omgeving wegens hun kleine afmetingen (max. 5 mm). Gemiddeld worden er 125.000 microplastic-deeltjes meegevoerd per liter waswater. Het implementeren van dergelijke filters in de UGent (studentenhomes) zou een realiseerbaar doel zijn.

Thalita de Cuyper & Emma Moerman (kand. SoRa)

1. In welke mate en op welke wijze wensen jullie duurzaamheid sterker te verankeren in de bedrijfsvoering van de UGent?
 

Governance

Meer efficiënte beslissingsprocessen en verkokering tegengaan om duurzame beslissingen te maken.

De autonomie van de faculteiten is een unieke karakteristiek van onze universiteit  en op bepaalde vlakken ook erg gewild. Het geeft elke discipline de ruimte om haar studenten te vormen en laat toe dat  onderzoeksgroepen zich volledig kunnen ontplooien. 
 

Toch is er een meer centrale werking (vooral samenwerking) en visie nodig om zaken die elke student en onderzoeker aanbelangd, optimaal te kunnen behandelen. Hieronder valt niet alleen acties ondernemen en onderzoek mbt klimaatverandering maar ook participatie van studenten en doelstellingen m.b.t. tot milieuvriendelijkheid (vb. GFT bakken op elke campus). De informatiedoorstroom tussen verschillende faculteiten, directies en afdelingen  aan de UGent is soms erg gebrekkig. Het onderzoeksluik van de UGent is niet transparant noch toegankelijk naar de student toe en beslissingsprocessen onduidelijk, hier kan verandering in komen. Een kritische blik tgo de governance systeem van de UGent is nodig om duurzame beslissingen te maken. 
 

Om duurzame beslissingen (in de brede zin) te kunnen maken is het nodig dan beslissingen voldoende gekaderd worden. UGent, in z’n geheel, mist op verschillende vlakken en op verschillende niveaus strategische visie, langetermijndenken en toekomstgerichtheid. 


Prioriteiten stellen
 

Als gevolg van de decentrale werking & verkokering heeft niet elke afdeling, directie of faculteit dezelfde prioriteiten. Wanneer duurzaamheid overal hoog op de prioriteitenlijst zou staan, kan er meer bereikt worden met de beschikbare middelen. 

We zijn ons bewust dat duurzaamheid soms opzij wordt geschoven, hiertoe zijn soms goede redenen. Indien we er willen voor zorgen dat hoger op de lijst komt te staan is het nodig om deze hindernissen aan te pakken. De UGent heeft de capaciteit om een EN - EN verhaal te vertellen. 
 

De UGent is nog steeds een overheidsinstelling; hoewel ze het goede voorbeeld kan geven en de grote ambities kan aannemen, is de UGent nog steeds afhankelijk van de (financiële) steun van de overheid. Het is dan ook belangrijk is dat studenten en onderzoekers zich ook maatschappelijk engageren om op duurzaamheid hoger op de prioriteitenlijst te stellen van de brede maatschappij.


Ondersteunen van studenten
 

Het is belangrijk dat de ugent geëngageerde studenten met ideeën (mbt tot duurzaamheid) blijft ondersteunen. Enkele jaren geleden toonde het investeringsplan van Bakou Mertens aan dat studenten verfrissende ideeën hebben die positief effect kunnen hebben op de Universiteit. Dit bleek ook uit initiatieven zoals de Swapshop. 
Capaciteiten van studenten(vertegenwoordigers) inzetten (zonder ze te misbruiken natuurlijk) voor maatschappelijk relevant onderzoek om tot innoverende oplossingen te komen, is dus de boodschap. 


Toekomstgericht en digitaal onderwijs
 

De UGent IS sterk in het oprichten van werkgroepen, we hopen dat volgend Academiejaar de werkgroep Onderwijs van de toekomst wordt opgericht, waar student, lesgever en directie kan brainstormen over hoe de UGent op lange termijn kan en wil evalueren om blijven kwaliteitsvol onderwijs te voorzien.

Gelijke kansenbeleid - onderwijs voor iedereen 
 

De doorstroomcijfers van de studenten zijn ondermaats en tonen duidelijk dat er een groot verschil is in de doorstroom van verschillende groepen studenten. Beter en toegankelijker studiebegeleiding op elke faculteit, beter communicatie mbt tot bijzondere statuten en faciliteiten en meer psychologische begeleiding is nodig.  Hoewel we de doorstroomcijfers niet los kunnen zien van de overgang van het middelbaar onderwijs naar de universiteit; zijn er toch zaken die de UGent kan doen om deze te verbeteren. Begeleiding, zowel inhoudelijk als ondersteunend, na en tijdens bijvoorbeeld een herorientering is relevant om te vermijden dat studenten uitvallen. De Gentse Studentenraad is reeds gestart met een grondig onderzoek naar de studiekosten van het materiaal van de student; we hopen dan ook dat de UGent deze resultaten ter harte zal nemen en elke opleiding toegankelijk. Onderwijs voor iedereen betekent dat elk type student de kansen en voorzieningen moet krijgen om een studiecarrière te starten en op gelijke voet kan doorlopen. Hoewel bijvoorbeeld het gros van faciliteiten voor bijzondere statuten op vlaams niveau wordt geregeld, kan de UGent zich inzetten om studenten te bevragen in welke voorzieningen zij baat bij zouden hebben en aanspanningen doen waar nodig. 


Voeding
 

De afdeling maaltijdvoorzieningen heeft duurzaamheid verschillende malen als strategische doelstelling opgegeven (bron: Jaarverslag DSV 2019). Nu het onderzoek afgerond is rond duurzame maaltijden hopen we dat er vanuit de SoRa en de studenten steeds een duidelijk signaal en stimulatie komt om het aanbod en manier waarop producten op het bord belanden, te verduurzamen. We hopen echter wel dat de strategische en operationele doelstellingen voldoende op elkaar zijn afgestemd en dat de doelstellingen die de UGent nu heeft gezet zo goed mogelijk worden uitgevoerd. We zijn alvast blij te lezen dat maaltijdvoorzieningen duurzaamheid zeer prioritair zet. 

We hopen een gezonder, meer duurzaam menu’s te zien en een duurzame werking van de keuken, waar recyclage en sorteren centraal staan, maar ook een duurzaam personeelsbeleid. 

Welzijn
 

Duurzaam betekent ook zorgdragen voor student, onderzoeker en personeel: werkdruk en de “publish or perish” cultuur is nog steeds groot, studielast bij de studenten en sommige richtingen is te hoog. Focus op efficiënt onderwijs en kwaliteit om studenten zo goed mogelijk les te geven is nodig. Onderwijsvormen moet doordacht zijn en goed afgestemd worden aan de leerlijn opleidingen en de andere vakken. Een generatie studenten vormen die reeds op 30 jarige leeftijd een burn out heeft, is echt niet duurzaam voor de maatschappij. Ugent mag namelijk niet uit het oog verliezen dat welzijn van de student niet alleen gaat over productiviteit en motivatie om te studeren, maar veel breder is dan dat. We hebben reeds nagedacht over concrete maatregelen, deze kan u lezen op onze pagina (www.facebook.com/pg/ThalitaEmmaSORA2020). 

Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat er nauw wordt samengewerkt met de faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen.
 

 

2. In welke mate en op welke wijze wensen jullie duurzaamheid sterker te verankeren in het UGent-onderwijs & onderzoek?
 

Wij willen inzetten op digitalisering van het onderwijs, want de toekomst is digitaal. Het huidige afstandsonderwijs toont twee dingen aan: de UGent is nog niet (volledig) klaar om het onderwijs systeem grondig te herdenken en open te staan voor verschillende soorten studenten (die bijvoorbeeld meer flexibiliteit nodig hebben); toch is er meer ingezet op streaming, opnames en alternatieve lesvormen (dan hoorcollege) en hebben veel lesgevers tijd en moeite gestoken in het omvormen en zelfs inhoudelijk herdenken van hun vak. We willen deze beweging dus verder zetten, ook wanneer de Corona-maatregelen achter ons liggen. 


De uitwerking heeft echter een infrastructureel staartje: zowel IT-structuur als de lokalen en auditoria zijn niet “future proof. We concluderen dus dat er moet worden ingezet op effectief digitaal onderwijs en aangepaste lokalen waar nodig, maar daarnaast ook een uitgebouwde visie.


Daarnaast willen we duurzaamheidsdenken integreren in elke faculteit en elke opleiding. Omwille van de maatschappelijke relevantie vinden wij het belangrijk dat iedere student expliciet met alle aspecten van duurzaamheid in aanraking komt tijdens de opleiding. Op deze manier kan duurzaamheidsdenken en kritisch redeneren over dominante wetenschappelijke paradigma’s en maatschappelijke structuren, centraal staan zodat ze zich hier ook op de werkvloer bewust over zijn. We moeten studenten aansporen in debat te gaan en duurzame alternatieven bedenken, want ongeacht in welke sector men terecht komt, duurzaamheid blijft relevant. 


We zijn blij te zien dat dit op sommige faculteiten al inspanningen hebben ondernomen, maar bij andere faculteiten missen we dit toch. We hopen om ook eventueel over de faculteiten heen indien mogelijk good practices te kunnen delen. 


Op vlak van onderzoek hopen we de relaties met bedrijven en externen voldoende periodiek en kritisch geëvalueerd te zien om zo ook in de toekomst goede keuzes te blijven maken. Verder kan het centrum voor duurzame ontwikkeling aan de UGent een grotere rol spelen. 
 

3. ​Welke acties en concrete realisaties zouden jullie aan de UGent gerealiseerd willen zien binnen een tweetal jaar?
 
We zouden de kringloopwinkel op campus Sterre willen promoten. Dit is een fantastisch, reeds bestaand initiatief dat helaas nog onbekend is bij vele studenten. Verder zouden we ook een optie voor een kleine of grote portie willen aanbieden in de resto’s, zo wordt voedselverspilling vermeden.


 

Arno De Ridder & Sven Lippens (kand. SoRa)

1. In welke mate en op welke wijze wensen jullie duurzaamheid sterker te verankeren in de bedrijfsvoering van de UGent (gaande van mobiliteit en voeding over portefeuillebeheer en investeringsbeleid tot afvalbeleid, gelijkekansenbeleid en langetermijn visie)?
 

Zoveel mogelijk. Door de sustainable development goals als leidraad in dit vraagstuk te gebruiken. In combinatie met de basisfilosofie van de UGent zelf namelijk multiperspectivisme en durven denken.

2. In welke mate en op welke wijze wensen jullie duurzaamheid sterker te verankeren in het UGent-onderwijs & onderzoek?
 

Zoveel mogelijk. Door meer maatschappelijk engagement in de verschillende opleidingen. Ook meer interfacultaire samenwerkingen naar de masterjaren toe. Analoog aan de dynamieken in summerschool for climate. Veel van de uitdagingen waar de mensheid voor staat moeten  interdisciplinair worden aangepakt indien we een grotere kans op slagen willen. Dit kan dus ook doorgetrokken worden in onderzoek.

Het promoten en aanmoedigen van onderzoek met een groot maatschappelijk belang mag hier aan te pas komen.


3. Welke acties en concrete realisaties zouden jullie aan de UGent gerealiseerd willen zien binnen een tweetal jaar?
 

Meer drankfonteintjes op alle campussen. In plaats van coca cola automaten, automaten zoals Dripl die werken met siroop en kraantjeswater. Geen wegwerpverpakkingen meer in de studentenresto’s. Nog meer groen op alle campussen in combinatie met nieuwe stille ruimtes en ontspanningsplekken. Digitale thesissen en papers. Ugent gebouwen en vernieuwde homes die energie efficiënt zijn.

Julien Marbaix & Wannes Renders (kand. SoRa)

Wij vinden duurzaamheid allebei een belangrijk thema waar zeker aan gewerkt moet worden. Niet in de toekomst, maar nu. Julien is zelf al meermaals in contact gekomen met de Green Office, eerst als voorzitter van het Faculteiten Konvent, en dit jaar in de Sociale Raad. Hierdoor weten we dat de samenwerking tussen de verschillende partijen zeker verder gezet moeten worden. De zaken die alle partijen samen kunnen bereiken, kunnen een enorme impact hebben op vlak van duurzaamheid.


1. In welke mate en op welke wijze wensen jullie duurzaamheid sterker te verankeren in de bedrijfsvoering van de UGent?

We gaan hier eerlijk in zijn, dit valt voor ons beide buiten onze domein. Toch hebben we een paar ideeën om duurzaamheid nog meer te verankeren binnen de bedrijfsvoering van de UGent:

 • Nieuw vervoersplan: In 2015 werd er een vervoersplan opgesteld (deze is hier te vinden: Mobiliteitsmissie en doelstellingen ). We zijn nu 2020 en het is dus tijd om de balans te maken. Wat zijn de resultaten van de maatregelen? Wat zijn de zaken die er zeker moeten meegepakt worden naar een volgend vervoersplan?

 • Omwille van de huidige maatregelen wordt er op dit moment ook veel aan telewerking gedaan. De ervaringen die hierbij ondervonden worden, mogen niet vergeten worden eenmaal de maatregelen gedaan zijn. Deeltijdse telewerking voor een groter deel van de UGent medewerkers kan al leiden tot een grote reductie van het woon-werk verkeer.

 • Om de afvalberg van de UGent te verminderen, stellen we voor om alle facturen standaard digitaal te versturen. Dit kan de papierberg veroorzaakt door de UGent wat doen verminderen.

 • Op vlak van lange termijn visie, vinden we dat de UGent moet toewerken om CO2-neutraal te worden. Dit is uiteraard een werk van lange adem en kan niet binnen de 2 jaar gerealiseerd worden, maar er moet zeker al aan gewerkt worden.


2. In welke mate en op welke wijze wensen jullie duurzaamheid sterker te verankeren in het UGent-onderwijs & onderzoek?

We zouden graag de studenten meer willen aansporen om onderzoek te voeren over duurzaamheid binnen de UGent. Dit kan in de vorm van bachelorproeven, thesissen, doctoraten… We geloven er sterk in dat de studenten van de UGent hierover goede resultaten kunnen bereiken.

Het universiteitsbrede keuzevak “Duurzaamheidsdenken” is op vlak van onderwijs al een eerste goede stap. De UGent zet wel meer en meer in op de studenten die willen ondernemen, ons lijkt het dan ook logisch dat er een universiteitsbreed keuzevak “Duuzaam ondernemen” wordt aangeboden.

3. Welke acties en concrete realisaties zouden jullie aan de UGent gerealiseerd willen zien binnen een tweetal jaar?

We zouden graag, in de mate van mogelijk, de volgende zaken concretiseren:
 

 • Het stoppen van verkopen van plastic flessen water: Dit is al een thema dat aan bod is gekomen binnen de Sociale Raad. De eerste stap is nu het verwijderen van alle flessen water in de resto’s. Tijdens ons termijn willen we ervoor streven dat ze ook verdwijnen uit alle drankautomaten en dat er meer drinkfonteintjes worden geplaatst.

 • CO2-neutrale home: binnenkort wordt er een nieuwe home gebouwd. Wij zullen proberen om ervoor te zorgen dat deze home CO2-neutraal wordt.

 • Duurzame potjes in de resto’s: Jammer genoeg wordt er door de studenten soms voedsel weggesmeten omdat ze teveel hebben. Wij stellen voor om duurzame potjes aan te bieden in de resto’s zodat de studenten hun overschotten nog kunnen meepakken en op een later moment opeten. Dit zou dan de afvalberg van de resto’s doen verminderen.


Uiteraard zijn dit maar voorstellen. We zouden hierover graag willen samenwerken met de
Green Office.


 

Olivier De Bolster & Wout Vierbergen (kand. SoRa)

Duurzaamheid heeft (voor mij toch) een brede invulling. Het beschikt in mijn ogen over 3 aspecten namelijk ecologie, economie en sociaal. Hier een balans proberen vinden is in mijn ogen de grootste uitdaging voor zowel de UGent als de heel maatschappij. Ik moet alleszins erkennen dat ik over duurzaamheid niet zoveel weet (mede-kandidaat en goede vriendin Emma Moerman daarentegen weet er wel het een en ander van).

 

1. Ik ben van mening dat de UGent de afgelopen jaren al een aantal stappen heeft gezet richting een algemene verduurzaming. Haar beleggingsportefeuille is aanzienlijk vergroend onder de voormalige SoRa-stuver Bakoe. Ook de opstelling van het Masterplan 2050 voor haar gebouwenpatrimonium hoort bij diezelfde categorie.


Wat ik echter mis is een beetje meer durf/fantasie. Het Leuvens CORE (studentencoöperatie) onderzoekt de haalbaarheid van het halen van warmte uit de de rivier de Dijle (river energy). Het idee erachter heeft enigzins veel potentieel: 20% vd Leuvense woningen zou er mee verwarmt kunnen worden en tot minder 50% vd CO2-uitstoot door verwarming. Voor Gent zou dit op op vlak van duurzaamheid een mogelijke jackpot zijn dankzij haar uitgebreid netwerk aan binnenwateren. Ook wij, de UGent, kunnen hier een graantje meepikken dankzij de nabijheid van veel campusgebouwen aan het water.


Om het aandeel aan zonne-energie te verhogen is het opportuun het onbenutte dakopp van onze campussen in kaart te brengen. Ik denk hier aan het UFO, de Blandijn, de Brug, Technicum, …


Op vlak van mobiliteit is het opkrikken van de fietsinfrastructuur toch een must op korte termijn. Hier moet er echter slim omgesprongen worden met de beschikbare ruimte. Openbare ruimte inpalmen behoort niet tot de mogelijkheden. De conversie van parkeerplaatsen moet tot de mogelijkheden behoren. De switch richting een eigen performante groene wagenpark moet op middellange termijn ook uitgevoerd worden.


Als pendelstudent moet ik wel erkennen dat het mobiliteitsthema een moeilijke is. Het openbaar vervoer biedt niet dezelfde flexibiliteit als een wagen als je een eindje van Gent woont (ikzelf ben van Zelzate). Het is voor mij dan ook belangrijk dat er in samenwerking met andere stakeholders werk wordt gemaakt van verhoogd (nacht)aanbod bv het doortrekken van tramlijn 1 naar Campus Ardoyen. Dit houdt echter ook in dat we voorbij de stadsgrenzen moeten kijken en ook met de omliggende gemeenten in dialoog moeten treden.
 

2. Ik kan hier niets extra toevoegen na het lezen van het duurzaamheidsmemorandum 2018.
 

3. Ik hoop dat we erin slagen om de drempels die duurzaamheid in de weg liggen kunnen weghalen. Hier denk ik vooral aan de clash tussen duurzame alternatieven en de financiële overwegingen. Alternatieve inkomsten uit duurzame alternatieven moeten hier de oplossing zijn. Hier denk ik bv aan dripl.be ter vervanging van de energieverslindende frisdrankautomaten.

Aynur Kabak & Nele Van Hoyweghen (kand. SoRa)

​​1. In welke mate en op welke wijze wensen jullie duurzaamheid sterker te verankeren in de bedrijfsvoering van de UGent (gaande van mobiliteit en voeding over portefeuillebeheer en investeringsbeleid tot afvalbeleid, gelijkekansenbeleid en langetermijn visie)?
 

We zouden bij alle beslissingen die genomen worden duurzaamheid in de brede zin (namelijk de Sustainable Development Goals) als rode draad meenemen.

Zo vinden wij dat de klimaatambities van de universiteit een pak ambitieuzer mogen. Hiervoor zien we veel ruimte in de langetermijnvisie, zo lijkt het ons noodzakelijk dat de universiteit al voor 2050 klimaatneutraal is.

 

2. In welke mate en op welke wijze wensen jullie duurzaamheid sterker te verankeren in het UGent-onderwijs & onderzoek?


→ Hiervoor kunnen we gebruik maken van de principes van het DHO (Duurzaam Hoger Onderwijs): het verduurzamen van campusbeheer, het leren en doceren voor duurzaamheid, duurzaamheid integreren in onderzoeksactiviteiten en maatschappelijke dienstverlening. Dit zal natuurlijk moeten gebeuren in samenwerking met de universiteitsbestuur zelf.

3. ​Welke acties en concrete realisaties zouden jullie aan de UGent gerealiseerd willen zien binnen een tweetal jaar?

Wij kozen duurzaamheid als een van onze drie pijlers in onze campagne. Een van de projecten waar wij ons op willen focussen is het tegengaan van voedselverspilling in de studentenrestaurants. Het lijkt ons dan ook haalbaar om binnen de twee jaar ervoor te zorgen dat voedseloverschotten via projecten zoals Foodsavers terecht komen bij sociaal kwetsbaardere groepen. Of dat deze voedseloverschotten, indien ze niet meer voldoen aan de voedselveiligheid, kunnen gebruikt worden voor het opwekken van duurzame energie.

 

Ook zouden wij graag meer groen zien op campussen. Enerzijds door de hoeveelheid asfaltering terug te dringen maar anderzijds door te werken met mobiele bomen zoals de stad Gent dit nu al doet om ook bij tijdelijke invullingen van ruimtes (binnen en buiten) meer groen te voorzien.

 

Daarnaast gaat duurzaamheid niet alleen over het klimaat. Ook het sociale aspect maakt deel uit van wat wij verstaan onder duurzaamheid. Zo willen wij een uitleensysteem van pcs opzetten voor (bijna) beursstudenten zodat ook zij hun studietraject op een vlotte manier kunnen afwerken. Onder het sociaal aspect verstaan we ook het doceren van duurzaamheid, onder meer maatschappelijk relevante onderwerpen zoals armoede, (gender)ongelijkheid, rechtvaardigheid, gezondheid,  vrede en justitie,...deze zouden meer besproken en  geïntegreerd moeten worden in de lessen zodat de studenten leren omgaan met complexe duurzaamheidskwesties. We zien namelijk dat er daar helemaal niet veel focus is in de UGent.

Ook op het vlak van mobiliteit bij buitenlandse stages of activiteiten vinden wij dat het nemen van een trein of bus niet benadeeld mag worden. Het lijkt ons haalbaar om studenten die door het nemen van de trein, in plaats van het vliegtuig, langer onderweg zijn gewettigd afwezig te laten zijn in de les gedurende hun reistijd. Waardoor ze toegang kunnen krijgen tot lesopnames, documenten of de mogelijkheid krijgen tot het later inhalen van practica.

Friedrich Vandenberghe & Luca Lahousse (kand. SoRa)

Wij zouden ons graag willen focussen op duurzame initiatieven die duidelijk zichtbaar zijn voor de studenten. Zo zouden wij graag een duurzaamheidsindicator willen hebben om alle maaltijden en willen we plasticarme alternatieven aanbieden in de automaten op campussen.

 

Voor meer groen op campussen zouden we graag meer insectenhotels, vogelhuisjes en vogelkasten willen plaatsen op campussen en zouden we ook StuJardin bekender willen maken bij de studenten.


 

Roselien Van Gucht & Hadewig Claeys (kand. SoRa)

1. ​​In welke mate en op welke wijze wensen jullie duurzaamheid sterker te verankeren in de bedrijfsvoering van de UGent (gaande van mobiliteit en voeding over portefeuillebeheer en investeringsbeleid tot afvalbeleid, gelijkekansenbeleid en langetermijn visie)? 2. In welke mate en op welke wijze wensen jullie duurzaamheid sterker te verankeren in het UGent-onderwijs & onderzoek?
 

 • We willen graag meer bewustzijn creëren bij het personeel en de studenten rond duurzaamheid. Dit willen we o.a. doen door zichtbare sensibiliseringscampagnes (zie volgende vraag voor concrete thema’s) te lanceren op zowel Ufora, sociale media, als campussen en bijvoorbeeld tijdens de infodagen studenten al warm maken voor het thema ‘Duurzaamheid’ en de bestaande projecten of activiteiten. Verder willen we  evenementen zoals Making Tomorrow, Gentse Gruute Studentenkuis en MaartMilieuMaand meer te ondersteunen zowel logistiek, als op het vlak van communicatie zodat meer UGent’ers hieraan meedoen. 
 • We willen ook de digitalisering aan de UGent die nu in een stroomversnelling zit, samen met de GSR en facultaire raden verder aanmoedigen. Hierbij focussen we niet alleen op lesopnamens en online studiemateriaal, maar ook op zo veel mogelijke online communicatie, promotie, campagnevoering en facturen. Zo kunnen we mensen bewuster maken van papierverspilling.

 • Het lijkt ons ook erg interessant om op Ufora een cursus te creeëren waarop bestaande duurzame projecten, onderzoek rond duurzaamheid en ideeën om duurzaamheid aan de UGent nog meer te verankeren kunnen besproken worden. Indien dat al bestaat, mag die cursus meer gepromoot worden. Deze cursus kan eventueel aan een Honoursprogramma gelinkt wordt dat als focus duurzaamheid heeft en met uitbreiding onderzoek naar duurzaamheid aan de UGent. Zo kan krijgt het thema ook binnen het onderzoek en het onderwijs voldoende aandacht, indien het honoursprogramma voldoende bekend gemaakt wordt. Communication is the key. 

3. Welke acties en concrete realisaties zouden jullie aan de UGent gerealiseerd willen zien binnen een tweetal jaar?
 

 • Homes: Samen met Sara en het HK de Swap Shop verder uitwerken. De samenwerking tussen Huisvesting, HK en het Duurzaamheidskantoor kan nog vlotter en de organisatie plus reclame naar de bewoners toe nog beter. Het draaiboek kan nog gefinaliseerd worden. Graag zouden we willen bekijken of we het ‘publiek’ van de Swap Shop kunnen uitbreiden naar de Erasmusstudenten van op Home Mercator en Savania. Zo kunnen we ook op meer hulp van die homeraden rekenen. Daarbij zouden we het idee van de uitleenkasten, dat dit jaar besproken werd op Making Tomorrow, mee willen helpen omzetten naar de praktijk en ook de wegwerpkasten op de homes bekender maken.

 • Een goed uitgedacht systeem voor het ontlenen van herbruikbare bekers aan de UGent dat regelmatig gebruikt wordt omdat het voldoende gepromoot wordt. Studentenverenigingen maar ook personeel zouden hiervan gebruik moeten kunnen maken om zo meer ecologische evenementen te kunnen organiseren. 

 • Water in PET-flessen weg uit de studentenresto’s en cafetaria’s, liefst ook uit de automaten. Bij uitbreiding zouden we graag zo weinig mogelijk plastic verpakkingen zien van drinken en eten, zowel in de resto’s, cafetaria’s, als op evenementen van de UGent en haar studentenverenigingen. 

 • Meer fietsenstallingen en meer groen op en rond de homes en campussen

 • Een duurzaam en gezellig project (zoals de Omgekeerde Resto in Sint-Jansvest) uitwerken in Resto Kantienberg om het goede voorbeeld van Sint-Jansvest niet verloren te laten gaan de bekendheid van de studentenresto op te krikken

 • Voedselverspilling in studentenresto’s en cafetaria’s tegengaan door het opstarten van een ‘Too Good to Go-project’

 • Duurzame maaltijden met lokale producten en een mooi aanbod aan vegetarische/veganistische maaltijden in de studentenresto’s en cafetaria’s

 • Naast het aantal calorieën, ook vermelden op het kaartje hoe duurzaam of lokaal een bepaalde soep of gerecht is aan de hand van een meter/schaal. 

 • In de commissie Homes mee erop toezien dat de homes fossielvrije verwarming hebben en hierdoor op lange termijn CO2-neutraal zijn, zoals de UGent voor ogen heeft. 

 • Meer bewustzijnscampagnes over bijvoorbeeld het correct sorteren (onlangs werd er omgeschakeld naar PMD+), het meenemen van een herbruikbare beker en food box in plaats van wegwerpmateriaal en het gebruik van herbruikbaar materiaal op evenementen, het hergebruiken van papier (o.a. ongebruikte kopies, posters, meldingen op de vele prikborden in de homes en op de campussen) als bijvoorbeeld kladpapier …

 • Een moestuin aan de S5 die bloeit en bv. producten (op kleine schaal wel) oplevert voor de studentenresto S5. Het aantal vrijwilligers die de moestuin onderhouden, zou terug naar omhoog moeten. De moestuin moet meer in de picture geplaatst worden. Er moet een ‘kalender’ worden uitgedacht voor wat het best wanneer wordt gezaaid, geplant, geoogst. Wanneer dat helemaal op punt staat, zouden we graag nog moestuintjes zien waar mogelijk. Misschien aan de homes op site Kantienberg?